KUP

Regulamin

Regulamin promocji „Kup 2 czekolady RED w Kaufland”

 

§ 1
Promocja

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy promocji „Kup 2 czekolady RED w Kaufland” (dalej: Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka prawa łotewskiego Chocolette Confectionary SIA, adres: ul. Awiacias 18, Elgawa, LV-3004, Łotwa, NIP LV40103992213, numer rejestracji 40103992213 (dalej: Organizator).
 3. Czynności związane z przebiegiem Promocji na rzecz Organizatora prowadzi Chocolette Confectionary SIA.
 4. Korzystanie z Promocji jest dobrowolne.
 5. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do konsumentów jaki i do przedsiębiorców.
 6. Korzystanie z Promocji wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu przez klienta i jego zaakceptowania. Klient dokonując rejestracji zakupu akceptuje treść Regulaminu.
 7. Do rejestracji zakupu wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet: telefon komurkowy lub laptop.
 8. Promocja realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2
Warunki uzyskania prezentu

 

 1. Promocja trwa w okresie od 21 listopada do 30 grudnia 2019 r. (dalej: Okres Promocji). Po upływie Okresu Promocji nie będzie możliwy w niej udział, nawet w sytuacji dokonania zakupu czekolady RED w Okresie Promocji.
 2. Każdy kto kupił czekoladę „RED” Okresie Promocji w jednym ze sklepów sieci Kaufland (dalej: Klient) po dokonaniu rejestracji zakupu po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie otrzyma prezent w postaci czekolady RED (dalej: Prezent)”. Wyboru Prezentu dokonuje Klient podczas rejestrowania zakupu.
 3. W celu otrzymania Prezentu Klient jest zobowiązany do zarejestrowania zakupu na stronie www.chocolette.com/pl/promocja/.
 4. Zakazane jest umieszczanie na stronie internetowej, o której mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu jakichkolwiek treści bezprawnych.
 5. W celu rejestracji zakupu Klient powinien:
  1. wejść na stronę internetową www.chocolette.com/pl/promocja
  2. wypełnić formularz rejestracyjny wskazując następujące dane:
   1. imię,
   2. nazwisko,
   3. adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
   4. adres-email,
   5. nr telefonu,
  3. zrobić zdjęcie czekolady RED wraz z paragonem ze sklepu Kaufland w formacie PNG, JPG lub PDF o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, a następnie załączyć je do wypełnianego formularza,
  4. udzielić zgody marketingowej opisanej w formularzu. Udział w Promocji oznacza wyrażenie wyżej wymienionej zgody,
  5. wybrać Prezent jaki chce otrzymać, to jest czekoladę RED albo doładowanie telefonu na kwotę 7 zł,
  6. wysłać formularz do Organizatora za pomocą wyżej wymienionej strony internetowej.
 6. Po wysłaniu przez Klienta rejestracji zakupu podane w formularzu dane zostaną zweryfikowane pod kątem ich poprawności i zupełności. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, czekolada RED zostanie przesłana na adres do korespondencji wskazany w formularzu albo nastąpi doładowanie nr telefonu wskazanego w formularzu. Proces weryfikacji może zająć do 7 dni roboczych.
 7. W celu otrzymania Prezentu konieczne jest podanie danych aktualnych, prawdziwych, czytelnych, kompletnych i zgodnych z Regulaminem.
 8. Prezenty wysyłane są raz w tygodniu, a czas dostawy zależny jest od terminarzu dostaw Poczty Polskiej. Koszty dostawy ponosi Organizator.
 9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Prezentu niezwłocznie po jego odbiorze od dostawcy. W przypadku stwierdzenia wad produktu, powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie i spisać odpowiedni protokół w obecności dostawcy.
 10. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę paragonów.
 11. Raz zarejestrowany paragon nie mogą być wykorzystane ponownie w celu otrzymania kolejnego Prezentu.
 12. Liczba Prezentów jest ograniczona.

 

§ 3
Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem formularza jest Organizator.
 2. Dane osobowe podawane przez Klientów biorących udział w Promocji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże jest ono niezbędne w celu udziału w Promocji i otrzymania Prezentu.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja Promocji w postaci dostarczenia osobom biorącym w niej udział Prezentów oraz marketing bezpośredni usług Organizatora.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizowania usprawiedliwionych interesów Organizatora oraz podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3 związanych z ochroną ich interesu prawnego, w szczególności ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Klientów biorących udział w Promocji.
 6. Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w znacznym stopniu za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych (między innymi szyfrowanie, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów).
 8. Każdy kto bierze udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach realizacji warunków Promocji. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w szczególności podmiotowi wskazanemu w § 1 ust. 3.
 9. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, przewidziany prawem, nie dłuższy jednak niż terminy przedawnienia przewidziane prawem.
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych dotyczących narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO.
 12. Organizator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej i technicznej i organizacyjnej ochrony przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, nieprawidłowym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4
Zmiana Regulaminu

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać Klientów od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej chocolette.com/pl/promocja/.
 2. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Klientów za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adresy podane przy Rejestracji.
 3. Wyraźny sprzeciw Klienta wobec wprowadzanych zmian w Regulaminie, skutkować będzie brakiem możliwości dalszego udziału w Promocji oraz usunięciem przez Organizatora danych przekazanych za pośrednictwem formularza.

 

§ 5
Reklamacje

 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona w przypadku, gdy Klient korzysta z promocji jako Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności.
 2. Organizator zobowiązany jest dostarczać Klientowi Prezent wolny od wad.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że dany Prezent posiada wady.
 4. Reklamacje można składać na przykład:
  1. pisemnie na adres: Chocolette Confectionary SIA Aviacijas 18, Jelgava, LV-3004, Łotwa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@chocolette.com;
 5. W celu przyspieszenia i usprawnienia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności rodzaju i czasu wystąpienia wady; (2) żądanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamacji.
 6. Reklamację dotyczącą wad Prezentu można składać w ciągu dwóch lat od daty otrzymania Prezentu. Dodatkowo Klient zobowiązany jest przygotować Prezent do reklamacji oraz informacje, które pozwolą Organizatorowi potwierdzić dokonanie zakupów zakupu czekolady RED uprawniającego do uzyskania Prezentu – paragon lub fakturę, a następne ich wysyłkę na adres Chocolette Confectionary SIA Aviacijas 18, Jelgava, LV-3004, Łotwa.
 7. Klient nie ponosi kosztów związanych z przebiegiem procesu reklamacji.
 8. Reklamacje będą rozpoznawane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu paczki przez Organizatora, który rozpatrzy reklamację i wyśle Klientowi informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana Klientowi zostanie przekazany Prezent bez wad.
 9. Jeżeli dostarczony Prezent ma wadę, Klient ma prawo do żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. Organizator jest zobowiązany wymienić wadliwy Prezent na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 10. Klient może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z Regulaminem w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

§ 6
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. W razie sporu z Organizatorem lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Organizatorem.
  3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

 1. Treść Regulaminu w języku polskim jest udostępniana nieodpłatnie Klientom na stronie internetowej, o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL chocolette.com/pl/promocja, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.
 4. Wszelka korespondencja kierowana do Organizatora powinna zostać kierowana na adres: Chocolette Confectionary SIA Aviacijas 18, Jelgava, LV-3004, Łotwa
 5. Organizator może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na inny podmiot, o ile pozostanie to bez wpływu na prawa Klientów ani obowiązki Organizatora wynikające z Regulaminu.
 6. W sporach wynikłych na tle niniejszego Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Klientem jest konsument – sąd wyłącznie właściwy ustala się na podstawie ogólnych norm Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca – wyłącznie właściwym sądem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

DZIEDZICTWO KAKAO

Dla wszystkich tych, którzy szukają zdrowszej diety
Kakao
Kakao
Kakao to małe, wiecznie zielone drzewo o błyszczących liściach, pochodzące z głębokich lasów tropikalnych Afryki i Ameryki Południowej. Kwitnie na żółto i owocuje przez cały rok. Kwiaty kwitną bezpośrednio na pniu drzewa.
Historia kakao
Historia kakao
Ziarna kakao zostały odkryte co najmniej 3000 lat temu przez Azteków i Majów. Były cenione na tyle wysoko, że były używane również jako pieniądze.
Historia napoju
Historia napoju
Pierwszy napój kakaowy wynaleziony przez starożytne plemiona został wyprodukowany z ziarna kakaowego, wody, chili, zboża i innych składników.